GDPR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Terms

Digiplane 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προσωπικά Δεδομένα

Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας αποτελεί προτεραιότητά μας ώστε να απολαμβάνετε όλες μας τις υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς τα φυσικά πρόσωπα που κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και μπορεί να οδηγήσει στην γνώση ή εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Ενδεικτικά τέτοιες πληροφορίες είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνό σας και ούτω καθεξής. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση ή οργάνωση η διάρθρωση, η αποθήκευση η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών η χρήση η κοινολόγηση με διαβίβαση η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρα 4 παρ. 1&2 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

Στα πλαίσια αυτής της διαρκούς προσπάθειας, παρακάτω θα σας εξηγήσουμε τη φύση και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων που χειριζόμαστε καθώς και τα δικαιώματά σας σε αυτό, ώστε στη συνέχεια, αν συμφωνείτε, να το δηλώσετε ώστε να μπορέσετε να κάνετε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Η Ιδιωτική Εταιρεία με την επωνυμία «Digiplane» και τον διακριτικό τίτλο «ANGEL PC SERVICE», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λαχανά αρ. 47 και εκπροσωπείται νόμιμα, (εφεξής «η Εταιρεία»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων, που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ενημερώνει τους επισκέπτες αυτής (στο εξής «υποκείμενα δικαιωμάτων») ότι η επεξεργασία των παρεχόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «δεδομένα») γίνεται εγγράφως, με ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα, προκειμένου να τους παρασχεθεί η αιτούμενη υπηρεσία.

Προκειμένου να διεκπεραιώσετε την επικοινωνία με την εταιρεία μας αλλά και υποβάλλετε αίτημα α) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, β) την παροχή απαραίτητων πόρων και στρατηγικών για την αναγνώριση των επιθυμητών στόχων, προτρέποντάς σας και παρακινώντας σας στην επίτευξη των στόχων, είναι αναγκαίο να σας ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.α. τα οποία θα υποβάλλετε στη σχετική φόρμα επικοινωνίας η οποία βρίσκεται στην περιοχή της ιστοσελίδας μας με το όνομα «Επικοινωνία».

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που αποστέλλονται στο διαδικτυακό τόπο παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους. Ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στους υπαλλήλους, που χρησιμοποιούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων της ιστοσελίδας, στους οποίους αυτός έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσιών του, καθώς επίσης και σε υπαλλήλους δεδομένων και διαχειριστές, που εκτελούν την επεξεργασία, στους οποίους ο ελεγκτής επεξεργασίας παρέδωσε μια ενημερωμένη λίστα των δεδομένων της ιστοσελίδας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας δεν υποχρεούνται να χορηγούν τα προσωπικά δεδομένα τους. Ωστόσο, εάν δεν το πράττουν, ενδέχεται να εμποδίζεται η παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας.

Σε οποιαδήποτε στιγμή οι χρήστες της ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να ελέγχουν τα προσωπικά δεδομένα τους και να τα διορθώνουν, ανανεώνουν, ή διαγράφουν, καθώς και να ασκούν τα δικαιώματα τους, που του παρέχονται από τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές διατάξεις. Τα εν λόγω δικαιώματα τους μπορούν να ασκήσουν υποβάλλοντας αίτημα «μετατροπής/ελέγχου/διαγραφής προσωπικών δεδομένων» μέσω email (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) το οποίο θα αποστείλουν στην Εταιρεία στη διεύθυνση in**@di*******.gr

Ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους, Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις διεθνείς συμβάσεις, η www.digiplane.eu δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Τέλος, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών έχετε τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης, που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 και του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Πρόκειται για προσωπικά δεδομένα που καταχωρείτε ηλεκτρονικά κατά την υποβολή μιας υπηρεσίας, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλέγονται περαιτέρω δεδομένα αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως ο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε το site μας, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Οι πληροφορίες αυτές καταχωρούνται σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας, cookies κλπ.

Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, προκειμένου να εκτελεστεί και να ολοκληρωθεί η παροχή υπηρεσιών, για την επικοινωνία μαζί σας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία τα χορηγείτε, καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

Ο επισκέπτης/χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη/πελάτη για τη συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

Η Εταιρεία και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει όλες τις Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η Εταιρεία προστατεύει και διασφαλίζει τα όλα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία).

Οι νομικές βάσεις της συλλογής και επεξεργασίας είναι οι εξής :

α) η συγκατάθεσή σας: i) για την παροχή των υπηρεσιών μας ii) για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. όταν ζητάτε ο ίδιος από την Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας ή να διαχειριστεί ένα θέμα σας) iii) για λήψη άμεσης εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία (στο κινητό σας ή στο email σας ή σε πολυμέσα)
Όταν μας δίνετε την συγκατάθεσή σας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε για το μέλλον με επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στο αντίστοιχο υπερκειμενικό σύνδεσμο στο email επικοινωνίας.

β) το έννομο συμφέρον μας : i) για την ασφάλεια και την ταυτοποίησή σας όπου απαιτείται, που είναι και προς όφελός σας για την αποφυγή απάτης ή περιστατικού παραβίασης ασφαλείας, ii) για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων, την εμπορική μας ανάπτυξη καθώς και την διενέργεια εμπορικών προγραμμάτων και συνεργασιών, iii) για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την παροχή υπηρεσιών καθώς και για να διαχειριζόμαστε το οποιοδήποτε ζήτημά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση και τις ανάγκες σας προς όφελός σας ως είναι ευλόγως αναμενόμενο από μια εμπορική εταιρεία, iv) για άμεση εμπορική επικοινωνία μαζί σας όταν είστε πελάτης μας (δηλαδή προβείτε σε αποδοχή των υπηρεσιών μας), v) για στατιστική ανάλυση και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, χωρίς να ταυτοποιείται συγκεκριμένο υποκείμενο και χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

Όταν η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην ανωτέρω επεξεργασία ανά περίπτωση επεξεργασίας. Επισημαίνεται ωστόσο ότι η Εταιρεία δικαιούται να επικαλεστεί επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για να συνεχίσει την επεξεργασία αυτή (πχ. φορολογικές υποχρεώσεις, άρση αμφισβητήσεων κλπ) .

γ) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

δ) η συμμόρφωση με την νομική υποχρέωση της εταιρείας προς τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων και διατάξεων καθώς και λοιπών νομικών προϋποθέσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

Είναι αυτό που καθορίζει η νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή (ν. 2251/1994) και η νομοθεσία ιδιωτικότητας (ΓΚΠΔ 2016/679), καθώς και περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997 (ν. 3471/2006), ως εκάστοτε ισχύουν.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση εμπορικών συναλλαγών μαζί σας, με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως ενδεικτικά:

  • όταν συμπληρώνετε τα στοιχεία σας για την υποβολή του αιτήματός σας για την παροχή υπηρεσιών μας και μας δίνετε την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας μας μαζί σας για θέματα εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης, έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και τις λεπτομέρειες τιμολόγησης.
  • όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες
  • όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδες μας μέσω των οποίων συλλέγουμε με τη χρήση cookies πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κλπ.
  • όταν συνάπτουμε εμπορικές συνεργασίες με τρίτους, δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την παρακολούθηση της εξέλιξης της συναλλακτικής σχέσης προς υλοποίηση της εμπορικής μας συνεργασίας
  • όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, δικόγραφα, εντάλματα κλπ. τρίτων φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, για την διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάτης ή καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και προσβολής εννόμων αγαθών.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό μας τόπο χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Η παρούσα ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως.

Ειδική μέριμνα υπάρχει για τα στοιχεία που συλλέγονται με τη βοήθεια των αρχείων cookies. Λόγω των συχνών και ραγδαίων αλλαγών της τεχνολογίας καθώς και των αντίστοιχων προσπαθειών του νομοθέτη να συμβαδίσει η νομοθεσία με αυτές τις αλλαγές, δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε εντός 5 εργάσιμων ημερών για οποιαδήποτε τροποποίηση στην πολιτική της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με την πολιτική αυτή, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην ιστοσελίδα.

Η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς λόγους. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων της Εταιρείας. Η IP διεύθυνση του χρήστη, από την οποία αυτός επισκέφθηκε την Ιστοσελίδα δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως. Στις περιπτώσεις που ο φυλλομετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας του χρήστη από την ιστοσελίδα της Εταιρείας, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, η άδεια του χρήστη αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του.

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης επιλέξει να μην παρέχει την άδειά του αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Με τη βοήθεια κατάλληλων συνδέσμων (links) εντός του ιστότοπου της Εταιρείας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με σύνδεσμο (link). Ο εκάστοτε σύνδεσμος οδηγεί σε μία διαφορετική ιστοσελίδα, η περιήγηση στην οποία υπόκειται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας αυτής. Η Εταιρεία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου, που μας επιτρέπουν να κάνουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας όσο πιο άνετη γίνεται. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την παρουσίαση της ιστοσελίδας μας ή λειτουργίες του καλαθιού αγορών, καθώς και τη δυνατότητα της ενιαίας εγγραφής, έτσι ώστε να πρέπει να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας μόνο μία φορά. Τα cookies περιέχουν σαφή συνδυασμό γραμμάτων/ψηφίων που προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από εσάς. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας προσωρινά και μεταδίδονται μόνο στον server μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε κυρίως cookies περιόδου, τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό ή μετά από μεγάλες περιόδους αδράνειας.

Μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο τα cookies γενικά αντιμετωπίζονται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο της σελίδας μας που αφορά τις Ρυθμίσεις και Πολιτική Cookies.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics προκειμένου να αναλύσουμε τη χρήση των σελίδων, τις αλληλεπιδράσεις των σελίδων και τις διαδρομές που ακολουθούν οι επισκέπτες του ιστοτόπου. Το Analytics είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης που προσφέρεται από τη Google Inc. (Google) και χρησιμοποιεί cookies για να αναλύει τη χρήση της ιστοσελίδας από τους χρήστες. Η Google χρησιμοποιεί συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία προκειμένου να δώσει στην Εταιρεία μια εικόνα για τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, δεν θα επηρεαστεί η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, ούτε θα περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του, ωστόσο αυτά μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες που μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την ιστότοπο, και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Εξατομικευμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Έχουμε τακτικά ειδικές προσφορές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και νέα που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να το μοιραστούμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αν έχετε μας έχετε παραχωρήσει τη συγκατάθεση σας και έχετε αιτηθεί μία ή περισσότερες υπηρεσίες μας, θα σας αποστείλουμε ηλεκτρονικά μηνύματα, πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία και τις υπηρεσίες βάσει των αιτημάτων σας και ελέγχου. Αν μας δώσετε την άδεια, μπορούμε επίσης να στείλουμε email με άλλες πληροφορίες, όπως η ημερήσια προσφορά, γενικές προσφορές ή προσωπικές συστάσεις και πληροφορίες. Αυτές οι προσωπικές συστάσεις βασίζονται στις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες σας και στο ιστορικό επισκέψεων από το πολύ 2 χρόνια πριν, προκειμένου να καταστεί το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πιο ενδιαφέρον για εσάς. Αν προτιμάτε να μην λαμβάνετε αυτόν τον τύπο πληροφοριών, μπορείτε να διαγραφείτε αμέσως από ενημερωτικά δελτία (newsletters) στο λογαριασμό σας.

Εξατομικευμένες διαφημίσεις:

Εμείς, τα διαφημιστικά μας δίκτυα και τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να σας εμφανίσουν διαφημίσεις στο www.digiplane.eu και σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτό βασίζεται στις προηγούμενες επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας και στους ιστότοπους τρίτων. Η συμπεριφορά στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλαδή η αναζήτηση και η αγορά συλλέγεται με βάση τις τεχνικές cookies, τη διεύθυνση IP και τον αριθμό διαφήμισης που συνδέεται με τη συσκευή στην οποία πραγματοποιείτε πλοήγηση. Το κάνουμε μόνο αν έχετε δώσει την άδεια να τοποθετήσετε cookies. Υπάρχει περιορισμένη περίοδος αποθήκευσης για cookies και η περίοδος διαφέρει ανά cookie. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookie στην Πολιτική cookies της ιστοσελίδας μας.

Στοιχεία από έρευνες πελατών

Βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας και ευθυγραμμίζουμε τις υπηρεσίες μας καλύτερα με αυτό που θέλουν οι πελάτες. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και αριθμό τηλεφώνου) για να προσκαλέσουμε ως πελάτη χωρίς υποχρέωση ή για έρευνα αγοράς των παρεχόμενων υπηρεσίων. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε τον ιστότοπο μας να γίνει ακόμη καλύτερος.

Η συμμετοχή ενός πελάτη ή έρευνα αγοράς είναι εντελώς εθελοντική. Αποφασίζετε αν θέλετε να συμμετάσχετε στην έρευνα. Πόσο καιρό τα δεδομένα σας διατηρούνται συνδεδεμένα με τα αποτελέσματα του πελάτη ή έρευνα αγοράς ποικίλλουν ανά έρευνα. Θα διαγράψουμε όλα τα δεδομένα που μπορούν να εντοπιστούν πίσω σε σας μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων. Επιπλέον, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε φορείς που βρίσκονται εντός αλλά και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή σε φορείς εκτός Ε.Ο.Χ. που έχουν όμως τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας.

Λαμβάνουμε μέτρα για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Διαβίβαση σε παρόχους υπηρεσιών

Ειδικά όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτους για την εκτέλεση των συμβάσεων σας και την παροχή των υπηρεσιών, ισχύουν τα παρακάτω:

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (πχ Firewalls, Access rights control, domain controller, lan segmentation, antivirus, partially encrypted information).
Τα στοιχεία που υποβάλλετε στην Εταιρεία διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που τελεί υπό τον έλεγχό της αντίστοιχα και μόνο κατ’ εντολή της και από τους αποδέκτες, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη λόγων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και λόγων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.

Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία/τον κωδικό πρόσβασης του Λογαριασμού σας και ειδικότερα να διαφυλάσσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν από τρίτα άτομα.

Τα δεδομένα επικοινωνίας σας καθώς και τα δεδομένα των προσωπικών σας επιλογών για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας μαζί σας τα διατηρούμε για πέντε (5) έτη από την τελευταία επικοινωνία σας μαζί μας (π.χ. πραγματοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας, επικοινωνία με το τηλεφωνικό κέντρο, συμμετοχή σε διαγωνισμό). Το παραπάνω χρονικό διάστημα εφαρμόζεται μέχρι την άρση της συγκατάθεσής σας για καθέναν από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας, οπότε η Εταιρεία διαγράφει τα προσωπικά σας δεδομένα και δεν τα χρησιμοποιεί εφεξής (με εξαίρεση όσα δεδομένα οφείλει να διατηρεί βάσει της εκτέλεσης της σύμβασης ή/και σε εκπλήρωση υποχρέωσης της εκ του νόμου π.χ. φορολογικές υποχρεώσεις . Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη χρήση των cookies τηρούνται για 12 μήνες από τη στιγμή που θα δώσετε την συγκατάθεση σας, κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα μας, για την χρήση cookies.

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. Η Εταιρεία θα σέβεται τα δικαιώματά σας και θα ασχοληθεί επαρκώς με τις ανησυχίες σας. Δείτε εδώ τη γενική φόρμα υποβολής των εν λόγω αιτημάτων σας.
Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας που προκύπτουν από ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων:

Δικαίωμα ενημέρωσης
Έχετε το δικαίωμα σε μια κατανοητή και διαφανή εξήγηση για το πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και ποια δικαιώματα μπορείτε να ασκείτε εν προκειμένω. Ως εκ τούτου, έχουμε εξηγήσει εκτεταμένα σε αυτήν την πολιτική απορρήτου ποια δεδομένα συλλέγουμε από εσάς και πώς χειριζόμαστε τα δεδομένα σας.

Δικαίωμα προβολής
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε μας ανά πάσα στιγμή από τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς. Μπορείτε να το ζητήσετε στο λογαριασμό σας. Επεξεργαζόμαστε αιτήσεις εντός 30 ημερών το αργότερο.

Δικαίωμα διόρθωσης
Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αν είναι λανθασμένα ή παρωχημένα και / ή να τα συμπληρώσετε εάν δεν είναι πλήρη. Μπορείτε να το κάνετε αυτό 24/7 στο λογαριασμό σας.

Δικαίωμα αντικρούσεως
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας εάν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό το δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε για το άμεσο μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τα δεδομένα σας για εξατομικευμένες συστάσεις στον ιστότοπο. Μπορείτε να το κανονίσετε στον λογαριασμό σας. Επιπλέον, αυτό το δικαίωμα ισχύει και για άλλα δεδομένα που χρησιμοποιούμε για εσάς με βάση το νόμιμο συμφέρον μας. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε ότι ξεχνάμε και συνεχίζουμε να ξεχνάμε τα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά περιήγησης και αναζήτησης. Μπορείτε επίσης να το κανονίσετε στον λογαριασμό σας. Επεξεργαζόμαστε αιτήσεις εντός 30 ημερών το αργότερο.

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δεδομένα που μας δώσατε στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχετε συνάψει μαζί μας σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, έτσι ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτά τα δεδομένα σε μια δική σας βάση δεδομένων ή σε άλλη κόμμα. Αυτό αφορά το όνομα, τη διεύθυνση και τον τόπο διαμονής σας και ιστορικό παραγγελιών. Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να κατεβάσετε αυτά τα δεδομένα σε μορφή αναγνώσιμη από το μηχάνημα.

Δικαίωμα περιορισμού
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά να μην το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό το δικαίωμα προκύπτει σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της εξυπηρέτησης πελατών.

Δικαίωμα στη λήθη / αίτημα διαγραφής λογαριασμού
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να καταργήσουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε από εσάς. Όταν υποβάλετε αίτημα για διαγραφή του λογαριασμού σας, θα διαγράψουμε δεδομένα που μπορούν να ανιχνευθούν σε εσάς εκτός από τα δεδομένα που πρέπει ή ενδέχεται να διατηρήσουμε βάσει του νόμου. Σας προσφέρουμε την επιλογή να υποβάλετε αίτημα στο λογαριασμό σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική Εποπτική Αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αφού πρώτα επικοινωνήσετε μαζί μας για την εξεύρεση λύσης στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr).

Παρακαλούμε σημειώσετε:

Χρονική περίοδος: Εμείς θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας εντός 30 ημερών. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή η πολυπλοκότητα του αιτήματός σας.

Περιορισμός της πρόσβασης: Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε πρόσβαση σε όλα ή ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει νομοθετικών διατάξεων. Αν το αρνηθούμε το αίτημά σας για πρόσβαση, θα σας ενημερώσουμε για το λόγο της άρνησης αυτής.

Μη αναγνώριση: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να αναζητήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα λόγω των αναγνωριστικών στοιχείων που παρέχετε στην αίτησή σας. Δύο παραδείγματα προσωπικών δεδομένων τα οποία δεν μπορούμε να αναζητήσουμε όταν παρέχετε το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι: – δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies του προγράμματος περιήγησης,- δεδομένα που συλλέχθηκαν από δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης εφόσον έχετε δημοσιεύσει σχόλιό σας κάτω από ένα ψευδώνυμο που δεν είναι γνωστό σε εμάς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου δεν μπορούμε να σας εντοπίσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων, δεν είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας να εκτελέσουμε τα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως περιγράφεται στο άρθρο αυτό, εκτός εάν μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας.

Άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων σας: Προκειμένου να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην διεύθυνση : in**@di*******.gr

 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω με την είσοδό σας στον ιστότοπο μας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιήγησή σας και να επικοινωνήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας προκειμένου να ζητήσετε την παροχή κάποιας από τις υπηρεσίες μας, θα πρέπει να συναινέσετε είτε κάθε φορά που αποστέλλετε τη φόρμα επικοινωνίας: α) στη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης και την παροχή της υπηρεσίας που επιθυμείτε, β) στη επεξεργασία των προτιμήσεων και αιτημάτων σας για την κατάρτιση του καταναλωτικού σας προφίλ, γ) στην αποστολή ενημερωτικών και διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικής ή απλής αλληλογραφίας, δ) στη χρήση cookies όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, ε) στη διαβίβαση των απαραίτητων και μόνον αναγκαίων προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

Η κατά τα άνω ρητή συναίνεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας, αν για την εφαρμογή της αντίρρησης/ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να απαιτηθεί εύλογος χρόνος για τεχνικούς λόγους και συνεχίζετε εν τω μεταξύ να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς.

Για τους σκοπούς της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας ή της αντίρρησης, μια απλή κοινοποίηση αυτών μας αρκεί. Για το σκοπό αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας μας (παράγραφος 1) μας χωρίς καμία επιβάρυνση. Στο βαθμό που λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε ακόμα πιο εύκολα, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα.

Η παρούσα ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσμους προς τις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα μέτρα προστασίας των δεδομένων για τις εξωτερικές ιστοσελίδες που μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω αυτών των συνδέσεων. Παρακαλείσθε να ενημερώνεστε σε σχέση με την προστασία των δεδομένων σας σε αυτούς τους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους.
https://policies.google.com/privacy?hl=enUS

Επιθυμούμε να παρουσιάζουμε πάντα στους πελάτες μας ελκυστικές προσφορές της εταιρείας μας και ως εκ τούτου, να προσαρμόζουμε συνεχώς το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας στις επιθυμίες των πελατών μας. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι αναγκαία η ανανέωση και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής και ενημέρωσης περί προστασίας των δεδομένων. Σας συνιστούμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο βαθμό που οι εν λόγω τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάζουν την συγκατάθεση που χορηγείται από εσάς, θα σας ενημερώνουμε κατάλληλα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Ιδιωτική Εταιρεία με την επωνυμία «Digiplane» και τον διακριτικό τίτλο «Angel PC Service», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Λαχανά 47, και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 075192811, Δ.Ο.Υ ΙΓ’ Αθηνών, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 130208802000 και με αρ. τηλεφώνου 6944-780779, ηλεκτρονική διεύθυνση in**@di*******.gr

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την παρούσα πολιτική απορρήτου και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους:
Α) Με τηλεφωνική Εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 6944-780779
Δευτέρα και Τετάρτη 09:00 – 18.00
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09.00 – 20.00
Σάββατο 09.00 – 15.00
Β) Με αποστολή Email στο in**@di*******.gr

Digiplane

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προσωπικά Δεδομένα
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

© Ιανουάριος 2022

Close Popup

We use cookies to give you the best online experience. By agreeing you accept the use of cookies in accordance with our cookie policy.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Save
Accept all Services
Scroll to Top